BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Usługi wspomagające
true6006000truetrue0truetruefadetrue

Usługi wspomagające

Obejmują szeroki pakiet usług, należą do nich m.in.:

1. Terapia zajęciowa
Prowadzona jest przez instruktora kulturalno – oświatowego i opiekuna. Zajęcia odbywają się w świetlicy wyposażonej na potrzeby prowadzonej terapii, w dni robocze w godzinach 7-15. Zajęcia obejmują muzykoterapię, zajęcia rozrywkowo – terapeutyczne takie jak: gry planszowe, prace ręczne (haftowanie, ozdoby z papieru, bukieciarstwo), wspólne oglądanie telewizji i nagranych imprez okolicznościowych. Terapia obejmuje również przygotowanie do przeglądów muzycznych osób starszych i niepełnosprawnych. Świetlica jest wyposażona m.in. w sprzęt nagłaśniający, organy i drobny sprzęt muzyczny.

2. Wycieczki, imprezy okolicznościowe
W ramach zajęć oraz w porozumieniu z Radą Mieszkańców, odbywają się liczne wycieczki i imprezy okolicznościowe. Uczestnicy zajęć wyjeżdżają na spotkania do zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Prowadzone są również zajęcia sportowe – tenis stołowy, karciana liga tysiąca, obejmujące rozgrywki na poziomie województwa.
W ramach integracji ze środowiskiem zewnętrznym dom utrzymuje kontakty ze szkołami z terenu Pelplina i Tczewa, przedszkolami, Kołem Emerytów działającym w Pelplinie, zaprasza na występy lokalne zespoły muzyczne oraz taneczne.
W ramach usług wspomagających organizowane są również święta Bożego Narodzenia i Święta Wielkanocne. Na uroczystą Wigilię, zapraszany jest biskup pelpliński, przedstawiciele samorządu gminy Pelplin oraz Powiatu Tczewskiego.

3. Świadczenie pracy socjalnej w ramach usług wspomagających
Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie zatrudnia 3 pracowników socjalnych.
Praca socjalna w DPS w Pelplinie ma na celu budowanie więzi społecznych poprzez:
1) tworzenie i wspieranie lokalnych kontaktów społecznych dla wzbudzenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji,
2) rozwijanie poczucia przynależności, poszanowania poglądów,
3) udział we wspólnie organizowanych uroczystościach wynikających z tradycji środowiska lokalnego i życia mieszkańców,
4) reprezentację mieszkańca w sprawach sądowych oraz urzędowych,
5) pomoc w uzyskaniu różnych form wsparcia np. uzyskanie dofinansowania do przedmiotów pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych finansowanych ze środków PFRON,
6) współpracę z rodziną i opiekunami prawnymi,
7) pomoc w czynnościach życiowych np. robienie zakupów z mieszkańcami.

4. Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie dysponuje Gabinetem fizjoterapii składającym się z dwóch pomieszczeń usytuowanych w głównym budynku. W pierwszej sali odbywają się zabiegi fizykoterapii, natomiast druga sala jest przeznaczona do kinezyterapii. Z w/w form rehabilitacji mogą korzystać mieszkańcy w dni robocze w godzinach 7-15. Osoby leżące rehabilituje się przy łóżkach.

5. Umożliwianie zaspokojenia potrzeb kulturalnych i religijnych
Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki publicznej, bądź biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Programy wycieczek obejmują zwiedzanie muzeów i obiektów architektonicznych. W okresie świątecznym odbywają się jasełka, koncerty kolęd. Problemem w tym zakresie nie jest brak działań, ale bierność i niechęć do uczestnictwa samych mieszkańców. Dom umożliwia zaspakajanie potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca. Przeważające liczba osób to katolicy. W związku z tym codziennie w kaplicy odbywają się msze i inne nabożeństwa, osobom leżącym zapewnia się również codzienny kontakt z kapłanem i przyjmowanie sakramentów oraz uczestnictwo we mszy, poprzez wewnętrzny kanał telewizyjny.

6. Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
W DPS działa Rada Mieszkańców. Corocznie odbywa się minimum jedno walne zgromadzenie z uczestnictwem kierownictwa domu. Na spotkaniu ustala się plan działań, rozmawia o wspólnych problemach i sposobach rozwiązań. Przewodniczący Rady w każdej chwili może zwrócić się o zorganizowanie spotkania.

7. Stymulowanie, nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem
Dom zapewnia realizację ww. usługi poprzez umożliwienie kontaktu telefonicznego, kontakt listowny, udzielanie przepustek na wyjazdy do rodzin i znajomych. Placówka nie ogranicza godzin odwiedzin. Osoby odwiedzające mogą swobodnie przebywać na terenie domu, także nocować nieodpłatnie w pokoju gościnnym. Mieszkańcom jest udzielana pomoc w poszukiwaniu krewnych.

Kontakty z lokalnym środowiskiem są realizowane poprzez udział w imprezach na trenie domu i miasta, wspólnie prowadzone działania i wyjazdy.

8. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
Obszar ten reguluje instrukcja dotycząca zasad i trybu przyjmowania przedmiotów wartościowych oraz środków pieniężnych do depozytu, wprowadzona Zarządzeniem Nr 10/2007 z dnia 20 września 2007 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Instrukcja szczegółowo odnosi się do tego problemu. Zastrzega, że za przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu dom nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty ze szlachetnych kruszców, dokumenty, papiery wartościowe są przechowywane w metalowych szafach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed pożarem i kradzieżą. Środki finansowe przechowywane są w kasie lub na indywidualnym koncie bankowym. Instrukcja określa sposób postępowania z depozytem w przypadku śmierci mieszkańca.

9. Zapewnienie przestrzegana praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach
Mieszkańcy są informowani o swoich prawach i obowiązkach podczas przyjęcia do domu. Na tablicy ogłoszeń również umieszczono informację z tego zakresu. Oprócz tego w trakcie spotkań organizacyjnych prawa i obowiązki mieszkańca są przypominane. Co najmniej raz na dwa lata personel DPS, przechodzi szkolenie obejmujące ww. problematykę.

10. Sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców
Mieszkańcy mogą składać skargi i wnioski w formie ustnej i pisemnej. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik przyjmuje skargi i wnioski w dni robocze w godzinach pracy. Rejestr znajduje się w biurze pracowników socjalnych. Powyższe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń. Praktyką stało się nie dopuszczanie do eskalacji konfliktów i zażegnywanie ich w możliwie najkrótszym czasie.

11. Sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu
Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem mieszkańca i wolą jego bliskich. Jeżeli osoba zmarła nie ma rodziny, dom wykonuje wszystkie czynności związane z pochówkiem.

Zakładki
  • Gmina Pelplin
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
  • Starostwo Powiatowe w Tczewie
  • Parafia Katedralna
  • Informator Pelpliński
  • Miejska Biblioteka Publiczna
  • Miejski Ośrodek Kultury