BIP
Jesteś tutaj: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
 • a. Cel linku nie zostanie odpowiednio określony,
 • b. Załączniki nie będą posiadać informacji na temat wielkości pliku,
 • c. Niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 • 2. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
 • a. Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł,
 • b. Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • c. Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany,
 • d. Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.
 •  Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.
 • 3. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy kontrast pomiędzy tekstem za tłem strony będzie niski.
 • 4. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy nie jest wyświetlany dla zdjęć tekst alternatywny.
 • 5. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy przycisk oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, której można by użyć do określenia jego przeznaczenia.
 • 6. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Biuro Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Grenc.
 • E-mail: mgrenc@dpspelplin.pl
 • Telefon: 501-737-770

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Tczewie
 • Adres: ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
 • E-mail:starostwo@powiat.tczew.pl
 • Telefon: +48 58 77 34 800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściach od budynku znajdują się schody oraz podjazdy umożliwiający dostanie się do budynku, w jego określonych częściach. Przy wejściu znajduje się domofon co pozwala na lepszą kontrolę oraz pomoc przy wejściu osobom z niepełnosprawnością. Drzwi główne otwierane są ręcznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są ogólnie dostępne, nie zawierają barier ani przeszkód komunikacyjnych. W budynku są windy umożliwiające dostanie się na dowolny poziom. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na każdym piętrze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze. Istnieje także możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia.

Opis dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Budynek posiada podjazdy oraz zjazdy dla wózków inwalidzkich. Budynek nie posiada platform , informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Zapewnia się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowane na placu bezpośrednio przy wejściu do budynku głównego.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń poza pomieszczeniami technicznymi można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zakładki
 • Gmina Pelplin
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
 • Starostwo Powiatowe w Tczewie
 • Parafia Katedralna
 • Informator Pelpliński
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Miejski Ośrodek Kultury